Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę Alpha ­ Logistics Jerzy Gosztyła z siedzibą w Międzyrzeczu (43­220) ul. Skrajna 4 operatora usług transportowych zwanego dalej Operatorem.
2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumieć należy następująco:
  a) Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zlecająca usługę Operatorowi.
  b) Operator – firma Alpha ­ Logistics Jerzy Gosztyła świadcząca na podstawie niniejszego regulaminu usługę polegającą na pośredniczeniu przy zawieraniu umów na wykonanie usługi kurierskiej lub przewozowej przez Przewoźnika na rzecz Klienta. Usługa kurierska lub przewozowa wykonywana jest wyłącznie przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na jego ryzyko i odpowiedzialność.
  c) Przewoźnik – wyspecjalizowana zewnętrzna firma kurierska, transportowa lub spedycyjna.
  d) Usługa – pośredniczenie przez Operatora w organizowaniu usług przewozowych i kurierskich oraz zawieranie na rzecz Klienta umów na usługi kurierskie i przewozowe świadczone przez Przewoźnika.
  e) Przesyłka – wszelkie koperty, paczki, palety, dłużyce i inne pakunki, objęte usługa w ramach jednego listu przewozowego.
  f) Przesyłka wielopaczkowa/wielopaletowa – przesyłka składająca się z kilku paczek, pakunków lub palet wysyłanych pod jeden adres w ramach jednego listu przewozowego.
  g) List przewozowy – wypisany przez nadawcę a dostarczony przez Przewoźnika bądź Operatora dowód nadania przesyłki. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Klientem i firmą kurierską lub przewozowa, a także stanowi dowód wykonania umowy przez Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość dostarczania Klientowi listów przewozowych drogą elektroniczną. Klient zobowiązuje się do wydrukowania takiego listu i przekazania kurierowi odbierającemu przesyłkę. Obowiązek poprawnego wypełnienia listu przewozowego dostarczonego przez Kuriera leży po stronie Klienta. Szczególnie ważne jest poprawne wypełnienie pól usług dodatkowych.
  3. Zlecenie Operatorowi wykonania usługi przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, oferty cenowej oraz regulaminu Przewoźnika który dostępny jest na stronie internetowej Operatora lub danego przewoźnika.

  Rozdział 2. Zamówienie Usługi

  1. Operator w ramach Usługi zobowiązuje się do zorganizowania usługi przewozowej lub kurierskiej oraz do zawarcia na rzecz Klienta umowy z Przewoźnikiem o świadczenie usług kurierskich i przewozowych. 1b. Klient zostanie obciążony karą umowną, jeśli pojazd podjedzie, a do załadunku nie dojdzie nie z winy przewoźnika a Klienta i Zleceniodawcy. Klient otrzyma odpowiednią notę obciążeniową do wysokości kosztów poniesionych przez przewoźnika tzw. „pustego podjazdu”.
  2. Zlecenie przesyłek paletowych, dedykowanych i dłużyc dopuszcza się złożenie zlecenia poprzez wysłanie e­maila na adres: spedytora obsługującego klienta .Wiadomość taka powinna zawierać: ­
  – pełne dane nadawcy i odbiorcy przesyłki,
  ­- rodzaj przesyłki i wariant usługi,
  – ilość, wymiary i waga, usługi dodatkowe
  – datę i godziny możliwego odbioru przesyłki.
  3. Minimalny przedział godzinowy do odbioru przesyłki paczkowej wynosi 2 godziny (w przypadku przesyłek paletowych, zlecenia przyjmowane są do godz. 9.00 rano tak aby mogły być realizowane tego samego dnia). Zlecenia przyjęte po godz. 10.00 rano będą realizowane następnego dnia roboczego.
  4. Poprzez zadeklarowanie wartości przesyłki Klient zleca ubezpieczenie przesyłki do wysokości podanej kwoty. Za ubezpieczenie przesyłki pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku lub ofercie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak ubezpieczenia (deklaracji wartości), jeżeli Klient nie potwierdzi tej usługi na dowodzie nadania (liście przewozowym) danego Przewoźnika.
  5. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania o ilości palet/paczek , zawartości, wymiarach i wadze przesyłki, a także do starannego zapakowania przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości jak i innych paczek przewożonych przez Kuriera. Każdy przewoźnik zgodnie ze swoim regulaminem może dokonać korekty wagi lub gabarytu danej przesyłki, jeżeli deklaracja będzie niezgodna ze stanem rzeczywistym.
  6. Po otrzymaniu zlecenia od Klienta, Operator wysyła zlecenie realizacji usługi do właściwego oddziału Przewoźnika. Przez złożenie zlecenia Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu, oferty cenowej oraz w przypadku podpisania umowy z Operatorem ­ umowy współpracy.
  7. Umowa pomiędzy Operatorem i Klientem zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Operatora, że złożone zlecenie zostało przesłane do realizacji Przewoźnikowi. Potwierdzenie złożonego zlecenia Klient może także uzyskać kontaktując się z biurem Operatora. Podstawą wszelkich roszczeń i należności transportowych jest dowód nadania przesyłki (list przewozowy).
  8. W przypadku nadania przesyłek „za pobraniem” (COD) Operator zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek bankowy wskazany podczas rejestracji, niezwłocznie po jej otrzymaniu od Przewoźnika i zgodnie z zapisami regulaminu danego przewoźnika. Operator zastrzega sobie prawo do kompensaty zaległych płatności klienta, ze środków pochodzących z pobrań (COD) i otrzymanych odszkodowań od przewoźników.
  9. Klient, który złożył zlecenie przewozowe na transport dedykowany, niezgodne ze stanem fizycznym pod kontem wymiarów i wagi, podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości 20% wartości danego frachtu.

  Rozdział 3. Odpowiedzialność Operatora i postępowanie reklamacyjne

  1. Klienta wiąże z Przewoźnikiem umowa przewozu lub o wykonanie usługi kurierskiej na warunkach wynikających ze złożonego zlecenia, listu przewozowego oraz z postanowień regulaminów, ogólnych warunków i wzorców stosowanych przez danego Przewoźnika.
  2. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi.
  2a. Klient oraz odbiorca jego towaru są odpowiedzialni za załadunek i rozładunek samochodu w transporcie dedykowanym.
  3. Odpowiedzialność za wykonanie umowy przewozowej wobec Klienta ponosi Przewoźnik.
  4. Złożenie zlecenia Operatowi nie gwarantuje przyjęcia go do realizacji przez Przewoźnika. W sytuacji gdy Przewoźnik nie będzie mógł przyjąć zlecenia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na adres podany podczas zlecenia.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem w dostarczeniu przesyłki.
  6. Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej i przesłać na adres biuro@alpha­log.pl lub pocztą na adres Operatora w terminie siedmiu dni od wystąpienia zdarzenia. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: ­
  – datę sporządzenia reklamacji ­
  – imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika
  – imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację ­ tytuł oraz uzasadnienie reklamacji
  – kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego, dokument potwierdzający kwotę) ­ dokument potwierdzający wartość zakupu uszkodzonego towaru
  – wykaz załączonych dokumentów
  – podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
  – dodatkowe wymagane przez danego przewoźnika dokumenty, które będą niezbędne do zamknięcia postępowania reklamacyjnego.
  Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu ( list przewozowy, dowody zakupu, protokoły itp).
  7. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Przewoźnika zostaną niezwłocznie przekazane danemu Przewoźnikowi, który wykonywał reklamowany transport. O wynikach postepowania reklamacyjnego Klient będzie informowany na bieżąco. Odmowa uznania reklamacji przez Przewoźnika nie ma wpływu na terminowe rozliczenie za usługę wykonaną przez Operatora. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Przewoźnika, zgłaszanie dalszych roszczeń przez Klienta przewidzianych Prawem Przewozowym ( m.in. wezwanie do zapłaty, odwołanie do sądu) następuje wyłącznie względem Przewoźnika.
  8. Termin odpowiedzi na reklamacje wynosi 30 dni (lub zgodnie z regulaminem przewoźnika). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została nadana lub listem poleconym.
  9. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w Rozdziele 3 pkt. 6 Przewoźnik – za pośrednictwem Operatora ­ wezwie reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Operatora uzupełnionej reklamacji.
  10. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Operatorowi. –jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 266).

  Rozdział 5. Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pragniemy poinformować, że realizacja umowy, którą Klient zawiera z Operatorem, będzie wiązała się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Klienta. Bez wykorzystania danych osobowych Klienta zawarcie i wykonanie umowy nie będzie możliwe. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, aby zapewnić Klientowi pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania jego danych osobowych przekazujemy następujące informacje: Administratorem danych osobowych będzie Alpha ­ Logistics Jerzy Gosztyła z siedzibą w Międzyrzeczu (43­220) ul. Skrajna 4.
  2. Operator będzie przetwarzać tylko takie dane osobowe, które Klient sam przekaże i będzie je wykorzystywać jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy przewozu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Następnie dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że wyrazi Klient chęć, żeby były przechowywane dalej na wypadek kolejnego kontaktu lub w celach przekazywania informacji handlowych. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e­ mail: biuro@alpha­log.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Klient może kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e­ mail:biuro@alpha­log.pl lub pisemnie na adres Alpha ­ Logistics Jerzy Gosztyła z siedzibą w Międzyrzeczu (43­220) ul. Skrajna 4. Międzyrzeczu (43­220) ul. Skrajna 4.
  3. Jedynymi podmiotami, którym dane zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy będą te, które będą współpracować przy jej wykonaniu. Podmiotami tymi mogą być m.in. Przewoźnicy oraz organy ustawowo upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. w zakresie ustalenia przyczyny lub rozmiaru szkody – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie poleceniami administratora. Podmioty powyższe uzyskają dostęp tylko do tych Klienta danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu realizacji umowy.
  4. Operator gwarantuje każdemu Klientowi, którego dane przetwarza prawo dostępu do danych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Klient może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  5. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  6. Klient oświadcza, że podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, a ich podanie jest konieczne w celu realizacji zawartej umowy.
  7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem adresu e­mail: ….@alpha­log.pl oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Rozdział 6. Postanowienia końcowe

  1.Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie www.alpha­log.pl Regulamin dostępny jest także w wersji do druku.
  2. Klient i Operator przy realizacji Usługi związani są treścią Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
  3. Zmiana Regulaminu dokonana przez Operatora nie jest skuteczna wobec zamówień na usługi świadczone przez Operatora a złożone przez Klienta przed zmianą Regulaminu, chyba, że operator i Klient wyrażą zgodę na stosowanie w takim przypadku aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
  4. O każdej zmianie Regulaminu Operator informuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając informacje na stronie internetowej oraz zawiadamiając Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e­mail podany przez Klienta podczas zakładania konta lub adres e­mail zaktualizowany przez Klienta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora nie krócej jednak niż 7 dni od dnia udostępnienia ich w na stronie internetowej. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu powinien wypowiedzieć umowę Operatorowi. Brak oświadczenia o wypowiedzeniu umowy jest równoznaczny z akceptacją zmienionego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Przewozowego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych

Comments are closed.

Close Search Window
English EN German DE Italian IT Polish PL